การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( 0 )
0.00%
การให้บริการระบบงานประปา ( 1 )
100.00%
การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ( 0 )
0.00%