หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางวิราวรรณ์ ยาท้วม
นายกเทศมนตรี ทต.ทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-271-0978
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน ที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ำคลอง ตรอนไหลผ่าน พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการเพาะปลูก ทั้งการทำนาข้าว และพืชไร่ จึงเรียกได้ว่าเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
วัดแสนขัน
วัดบ่อทอง
 
วัดท่าช้าง
วัดเนินชัย
ซึ่งเป็นสถานที่สอนพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุ สามเณร และเป็นสถานที่ที่เป็น ศูนย์รวมจิตใจและการพบปะของประชากรในท้องถิ่นเป็นสถานที่ประกอบพิธีทาง ศาสนาและประเพณีนิยมเนื่องในงานเทศกาล งานรื่นเริง และงานบุญต่างๆ
 
ผู้นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
    สโรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 จำนวน 3 แห่ง คือ
   
โรงเรียนบ้านแสนขัน  
   
โรงเรียนบ้านท่าช้าง  
   
โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์  
    โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
   
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  
    ศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแสนขันวิทยา จำนวน 2 ศูนย์ คือ
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนขัน  
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง
 
 
 
 
วัฒนธรรมและประเพณี ในเขตเทศบาลตำบลทองแสนขัน มีประเพณีสำคัญ ดังนี้
 
ประเพณีทำบุญแจงรวมญาติ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งเป็นการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะกำหนด วันจัดงานนี้ขึ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมของทุกปี โดยประชาชนบ้านแสนขัน หมู่ที่1 , 2 และ หมู่ 12 จะนัดหมายร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นพร้อมกัน