หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรี ทต.ทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 093-318-0829
 
 
 
 
 

ศาลปู่คำ

ศาลปู่เจ้าทิศน้อย

ศาลเจ้าพ่อบ่อทอง

วัดบ่อทอง
 
    
 
 
 
  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การให้บริการระบบงานประปา
  การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่่ี่ 3 (ระหว่างเดือ [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
เทศบาลตำบลทองแสนขัน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซ.บ้านนางสายบัว มิ่ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ประมาณราคากลาง แบบ ปร.4 ในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้่้ำซอยบ้านนางส [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 64 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการก่อสร้างรางระบายน้่้ำซอยบ้านนาง [ 17 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
คำสังแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาเทศบาลตำบลทองแสนขัน ประจำปี 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
การรับชำระภาษีทางออนไลน์ (QR.code) ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 127 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 174 
เชิญชวนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองแสนขัน [ 9 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 205 
ประกาศกฏกระทรวงยกเว้่นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 198 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 231 
เทศบาลตำบลทองแสนขันประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทองแ [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 368 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซ.บ้านนางสายบัว มิ่ [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
 
     
 
 
 
 
 
 
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
 
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินชัย
 
 
 
 
 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
 
 
 
 
 
 
 


จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ในเขตเทศบาลตำบลทองแสน [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหนองกระทุง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ ซอยข้ [ 20 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้า [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณ [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจั [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะ [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่น ปั๊มซัมเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและเอกสารแผ่นพับ ตามโครง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการต [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันโรค (COVID-19) โดยวิธี [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตาม [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒ [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน (รายล [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอื่นๆ - อุปกรณ์ เช่น ถุงข [ 30 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2561 ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 1220  ตอบ 0  
รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (28 พ.ค. 2564)    อ่าน 8242  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (19 ส.ค. 2563)    อ่าน 4177  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.หาดงิ้ว คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจของนายก อบต.หาดงิ้ว ให้รองนายก อบต.หาดงิ้ว ปฎิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ห้วยมุ่น ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-029 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 6,613,013 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10