หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-379-9842
 
 
 
 
 

ศาลปู่คำ

ศาลปู่เจ้าทิศน้อย

ศาลเจ้าพ่อบ่อทอง

วัดบ่อทอง

วัดแสนขัน
 
    
 
 
 
 
  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การให้บริการระบบงานประปา
  การจัดเก็บภาษีประจำปี 2564
 
 
 
 
สายตรงนายก
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
โทร. 081-379-9842
 
สายตรงปลัด
นายสุริยัน ภักดี
โทร. 093-318-0829
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายนานายบุญธรรม โมหา ม. [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิเชียร ปู่ปิว หมู่่ 12 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจเร รักไทย ม.2 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 51 
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปาถึงทุ่งนาใหม่ ม.1 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่่ี่ 2 (ระหว [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2565 (รถยนต [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วน้องถิ่ [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 103 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้ [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 99 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดให [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 104 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมูู่ที่ 3 บ้านท่าช้ [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 128 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง นโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากกา [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 122 
ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 31 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่่ี่ 1 (ระหว่ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 144 
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายนานายบุญธรรม โมหา ม. [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวิเชียร ปู่ปิว หมู่่ 12 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 72 
 
     
 
 
 


สำนักปลัด เทศบาลตำบลทองแสนขัน จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 


อำเภอทองแสนขัน ร่วมกับเทศบาลตำบลทองแสนขัน มอบถุงยังชีพแก่ผู้มีความเสี่ยงสูง ในเข [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 58 


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หรือผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลทองแสนขัน ร่วม [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 123 
 
 
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินชัย
 
 
 
 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 7  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ขอเชิญประชุมของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ประชาสัมพันธ์เชิฐชวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ขอเชิญประชุมชี้แจ้งข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน (เงินเหลือจ่าย)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
 
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านบ่อทอง ระหว่างว [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแสนขัน ระหว่างว [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ การตรวจโรคไวร [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจโรคติดเชื [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการการคัด [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ปู่ป [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ สายน [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจเร รักไทย ห [ 5 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาถึงทุ่งนาใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบ [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น มิเตอร์วัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]

 
 
 
 
ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2561 ของเทศบาลตำบลทองแสนขัน (24 ส.ค. 2564)    อ่าน 1387  ตอบ 0  
รถกระบะรับจ้าง รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (28 พ.ค. 2564)    อ่าน 8401  ตอบ 0  
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (19 ส.ค. 2563)    อ่าน 4344  ตอบ 0  
 
 
 
 
อบต.หาดล้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โคร [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ขุนฝาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-254 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 9,314,039 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง