หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูลแผนแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563-2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าไตรมาส 2  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จ.อุตรดิตถ์  [ 18 ก.ค. 2562 ]    
 
การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง เขตตรวจราชการที่ 17  [ 15 ก.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 725
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555