หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล ทองแสนขัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขัน
เทศบาลตำบลทองแสนขัน
เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมภิบาล
วิสัยทัศน์ ทต.ทองแสนขัน
นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง
นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทองแสนขัน
เทศบาลตำบล
ทองแสนขัน
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตก์
1
2
3
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-379-9842
 
 
 
 
 
ศาลปู่คำ
ศาลปู่เจ้าทิศน้อย
 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินชัย
      
    
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาลให้เป็นไป ตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล
  งานทะเบียนราษฎร ( ภาระอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล )
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจดและการจัดทำทะเบียนราษฎร และทะเบียนต่างๆ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ ทะเบียนราษฎร กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนการพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้าย ที่อยู่ที่อาศัย การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
กองคลัง
  ภาระอำนาจหน้าที่กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานการรับเงินจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนควบคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย รวมถึงงานจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษี งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปีงานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
กองช่าง
  ภาระอำนาจหน้าที่ของกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและควบคุมคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวิศวกรรมจราจร รวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง งานช่างสุขาภิบาล และงานอื่นๆ และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมาย
   
กองการศึกษา
  ภาระอำนาจหน้าที่กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร งานวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
   
กองสวัสดิการและสังคม
  ภาระหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นและงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองป้องกัน โรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการ ดังนี้
 
  งานธุรการ
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานเก็บขยะมูลฝอย
  งานสาธารณสุข
   
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ : 055-418-254 โทรสาร : 055-418-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทองแสนขัน
  จำนวนผู้เข้าชม 12,622,338 เริ่มนับ 16 พ.ย. 2555
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10